سه محوری غیر اشباع

(Unsaturated Triaxial Apparatus )

پدستال های بالا و پایین نمونه: با استفاده از پدستال های بالا و پایین سلول، می توان مقادیر فشار آب و هوای حفره ای را به طور مستقل در هر دو انتهای نمونه با استفاده از روش جابجایی محوری کنترل و یا اعمال نمود. برای این امر سنگ های متخلخل و دیسک های سرامیکی با ظرفیت 5 اتمسفر (قابل ارتقا تا 15 اتمسفر) در هر دو پدستال بالا و پایین نمونه نصب شده اند.

محفظه دو جداره سلول: برای اندازه گیری تغییر حجم هوای حفره ای از دو سلول داخلی و خارجی استفاده شده است. با اعمال فشار یکسان به درون سلول های داخلی و خارجی، محفظه سلول داخلی عاری از هر گونه تغییر حجم بوده و با اندازه گیری حجم سیال ورودی و یا خروجی از محفظه سلول داخلی می توان تغییر حجم کل نمونه خاک را در هر لحظه اندازه گیری نمود و با داشتن مقدار تغییر حجم آب حفره ای، می توان تغییر حجم هوای حفره ای را محاسبه نمود. با استفاده از این سلول امکان اعمال فشار همه جانبه به نمونه خاک تا مقادیر 2000 کیلو پاسکال میسر می باشد.

مجرای ورودی/ خروجی جلوی سلول: در بخش جلوی سلول مجرای ورودی / خروجی به درون سلول های داخلی و خارجی برای تامین فشار همه جانبه سلول داخلی، کنترل فشار های آب و هوای حفره ای بالا و پایین نمونه خاک و سیستم لغزش هوا تعبیه شده است. در قسمت زیرین این مجرا امکان تعبیه حسگر های مختلف اندازه گیری فشار برای اندازه گیری مستقل فشار همه جانبه سلول داخلی، فشار آب حفره ای و فشار هوای حفره ای بالا و پایین نمونه خاک وجود دارد

مجاری ورودی / خروجی سلول خارجی: در بخش بالای سلول نیز ۴ مجرای ورودی / خروجی به درون سلول های داخلی و خارجی برای مقاصد مختلف در نظر گرفته شده و مجرای فشار همه جانبه سلول خارجی نیز در کنار بخش بالای سلول قرار گرفته است.

سیستم لغزش هوا : برای کاهش وزن سلول و سهولت در جابجایی آن از سیستم لغزش هوا در بدنه پایین سلول استفاده شده که این امر باعث کاهش قابل توجه وزن سلول و سهولت در جابجایی آن می گردد

مجاری ورودی/ خروجی دستگاه: برای سهولت در اتصال و ارتباط اجزای مختلف دستگاه با نمونه مورد آزمایش یک بخش ویژه در نظر گرفته شده است

تنظیم فشار ورودی اصلی: وظیفه این بخش جلو گیری از نوسانات، جذب رطوب محتمل درون هوا و نیز تنظیم مقدار فشار هوای ورودی از منبع فشار همچون کمپرسور به بخش های مختلف دستگاه می باشد

تنظیم فشارهای همه جانبه، آب و هوای حفره ای: با استفاده از این دستگاه امکان تنظیم دو فشار همه جانبه به صورت مستقل میسر شده است. همچنین می توان مقادیر فشارهای آب و هوای حفره ای را نیز به صورت مستقل اعمال نمود. فشارهای مذکور را می توان تا محدوده 1000 کیلو پاسکال و با دقت 1/0 کیلو پاسکال تنظیم و کنترل نموده و مقادیر آن ها را نیز بر روی دو نمایشگر دیجیتال به صورت مستقل مشاهده نمود

سیستم پردازش و ثبت اطلاعات: برای این امر از یک دستگاه پردازش و ثبت داده ها 8 کانال استفاده شده است که دارای یک نرم افزار قدرتمند انجام آزمایش های مختلف می باشد. اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم: تغییر حجم های نمونه علاوه بر اندازه گیری مکانیکی توسط بورت های مضاعف، به صورت دیجیتال و با دقت 05/0 سی سی توسط دستگاه های اتوماتیک تغییر حجم اندازه گیری می شوند.

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع