دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی

(Dynamic Unsaturated Triaxial Apparatus)

آزمایش های سه محوری غیر اشباع دینامیکی

با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی می توان جنبه های مختلف رفتار هیدرولیکی و مکانیکی خاک های غیر اشباع را در امتداد الگوهای مختلف بارگذاری دینامیکی شامل بارهای هارمونیک سینوسی تنش و کرنش کنترل و یا بارهای وابسته به تاریخچه تنش بررسی نمود

آزمایش های سرعت موج برشی بندر المنت

با توجه به امکان کنترل و یا اعمال مستقل فشارهای آب و هوای حفره ای از دو انتهای نمونه، امکان اندازه گیری نفوذپذیری خاک نسبت به آب و هوا میسر می باشد

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی