اکچویتور دینامیکی ۲ الی ۱۰ تن

(Hydraulic Dynamic Actuators (2~10 Tone.f))

• آزمایش های بارگذاری استاتیکی تنش و کرنش کنترل • آزمایش های بارگذاری سیکلی هارمونیک تنش و کرنش کنترل • آزمایش های بارگذاری دینامیکی دلخواه تاریخچه زمانی

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اکچویتور دینامیکی 2 الی 10 تن