دستگاه سه محوری مسیر تنش بیشاپ – وسلی

(Stress Path (Bishop-Wesley) Triaxial Equipment )

آزمایش های مسیر تنش

با استفاده از این سلول امکان بارگذاری کلیه الگوهای مسیر تنش با تغییر و تنظیم لحظه ای تنش های همه جانبه و تنش های انحرافی مسیر شده است. در نتیجه می توان تمامی الگوهای بارگذاری را در فضای تنش های بر روی نمونه خاک اعمال نمود

آزمایش های مسیر تنش هیدرولیکی

با استفاده از این دستگاه می توان انواع مسیرهای هیدرولیکی را با تغییرات فشار آب حفره ای درون نمونه خاک از دو انتهای نمونه مورد مطالعه و آزمایش قرار داد.

آزمایش های تحکیم ایزوتروپیک، تحکیم

با استفاده از قابلیت های این سلول می توان شرایط تحکیم همه جانبه ایزوتروپیک و یا تحکیم را بر روی نمونه خاک فراهم آورده و مطالعه نمود

آزمایش های بارگذاری غیر ایزوتروپیک

با استفاده از این سلول می توان انواع الگوهای بارگذاری ارتوتروپیک را بر روی نمونه های خاک اعمال کرده و رفتار خاک ها را در شرایط بارگذاری غیر ایزوتروپیک مطالعه و بررسی نمود

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری مسیر تنش بیشاپ – وسلی