دستگاه سه محوری اشباع

(Saturated Triaxial Apparatus)

آزمایش های متداول سه محوری شامل

تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

تحکیم یافته زهکشی نشده (CU)

تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU)

project-slider-image

دستگاه سه محوری اشباع