دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی

(Resonant Column Torsional Shear Apparatus)

انجام آزمایش های ستون تشدید و برش پیچشی و اندازه گیری پارامتر های زیر در محدوده وسیعی از کرنش های 5-10 الی 10 درصد

سرعت موج برشی، مدول برشی

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی