دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی

(Resonant Column Torsional Shear Apparatus)

سلول دستگاه: یکی از اجزای اصلی دستگاه بوده و با استفاده از آن بارهای پیچشی به نمونه های استوانه ای به قطر 50 میلی متر و ارتفاع 100 میلی متر اعمال می شوند. سیستم الکترومغناطیسی بارگذاری پیچشی، حسگر شتاب و نیز حسگر غیر تماسی دوران نمونه و حسگر جابجایی محوری درون سلول تعبیه شده اند. ظرفیت فشار همه جانبه سلول 1000 کیلو پاسکال بوده و هر دو محفظه داخلی و خارجی آن شفاف می باشند.

سیستم اعمال فشارهمه جانبه آب حفره ای: برای این امر از سه دستگاه کنترل، اعمال فشار و اندازه گیری تغییر حجم اتوماتیک، با دقت 5/0 کیلو پاسکال فشار و 01/0 سی سی تغییر حجم، ظرفیت مخزن 500 سی سی، فشار کاری از 1 کیلوپاسکال الی 1500 کیلوپاسکال استفاده می شود. این دستگاه ها دارای قابلیت اعمال مسیر تنش، نرخ جریان دلخواه، فشار ثابت دلخواه ، قابلیت اتصال به کامپیوتر و به همراه نرم افزار مشاهده و ذخیره سازی زنده داده ها می باشند.

سیستم بارگذاری پیچشی: سیستم بارگذاری برشی پیچشی دستگاه قادر به اعمال بارهای مونوتونیک و سیکلی سینوسی تا محدوده فرکانس 250 هرتز و حداکثر دوران 10 درجه را دارا می باشد. این سیستم درون سلول تعیه ده است. ظرفیت اعمال بارهای پیچشی دستگاه یک نیوتن متر می باشد.

پردازش، کنترل، فرمان دهی و ثبت داده ها: وظیفه این بخش از دستگاه فرمان دهی و اعمال الگوهای مختلف بارگذاری برشی مونوتونیک و سیکلی و ثبت و پردازش داده های خروجی آزمایش می باشند. این بخش از دستگاه شامل یک سیستم ثبت و پردازش داده های دینامیکی برای آزمایش های سیکلی و ستون تشدید با سرعت داده برداری 250 کیلو هرتز و نیز یک سیستم ثبت و پردازش داده های استاتیکی 8 کانال برای آزمایش های استاتیکی برش پیچشی می باشد. همچنین برای پایش و یا تقویت امواج از فیلتر ها و آمپلی فایر های دیجیتال برای این امر استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار دستگاه می توان پارامترهای خروجی آزمایش شامل سرعت موج برشی، مدول برشی و نیز نسبت میرایی را محاسبه و اندازه گیری نمود.

ابزار دقیق: اندازه گیری و یا کنترل جابجایی محوری افقی و دوران پیچشی نمونه خاک، اندازه گیری فشارهای آب حفره ای و همه جانبه، اندازه گیری لنگر پیچشی

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی