طراحی و ساخت دستگاه های خاص

شرکت ویرا ابزار آزما با بهره گیری از توان تیم طراحی و ساخت خویش مرکب از مهندسین متبحر و اعضای هیات علمی دانشگاه های برتر، تولید تجهیزات و دستگاه های خاص مورد نیاز شما را به صورت کامل از مرحله طراحی تا ساخت و کنترل نهایی انجام می دهد. برخی از دستگاه ها و تجهیزات خاص ساخته شده تا کنون توسط این شرکت از سال 1388 تا کنون برای مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشگاه و صنعت کشور عبارتند از

دستگاه بزرگ مقیاس دینامیکی برای مدل سازی فیزیکی خاک ها دانشگاه صنعتی شاهرود، 1395

دستگاه سه محوری دینامیکی غیر اشباع مجهز به سیستم بندر المنت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، 1396

دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی مجهز به سیستم کنترل دما دانشگاه بین المللی امام خمینی، 1393

دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری خاک های غیر اشباع دانشگاه تربیت مدرس، 1389)

دستگاه برش مستقیم خاک های غیر اشباع دانشگاه تربیت مدرس، 1388

دستگاه اتوماتیک اعمال فشار و اندازه گیری تغییر حجم 2000 لیتری با ظرفیت 2 مگاپاسکال دانشگاه علم و صنعت، 1395

facts-img

۱۸۰۰        

تعداد پروژه های انجام شده                

facts-img

۱۰          

تعداد کارمندان                         

facts-img

۱۳           

(سابقه کار،(سال                         

facts-img

۲            

همکاری کشور ایران و استرالیا