نگهداری و پشتیبانی

اعضای این شرکت با داشتن سابقه بیش از دو دهه در زمینه های مختلف تحقیقاتی و اجرایی مهندسی عمران و ژئوتکنیک، تمامی خدمات مربوط به طراحی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف را برای دانشگاه ها، ارگان ها، شرکت ها، و مراکز تحقیقاتی با توجه به نیاز آن ها تا کنون انجام داده است

facts-img

۱۸۰۰        

تعداد پروژه های انجام شده                

facts-img

۱۰          

تعداد کارمندان                            

facts-img

۱۳          

(سابقه کار،(سال                        

facts-img

۲            

همکاری کشور ایران و استرالیا