سه محوری غیر اشباع

(Unsaturated Triaxial Apparatus )

در بررسي رفتار مهندسي خاك ها در عمل حالات بسياري وجود دارد كه نمي توان براي تحليل مسئله از روابط مكانيك خاك كلاسيك استفاده نمود؛ در اغلب حالات به واسطه وجود هوا مسئله شامل بيش از دو فاز مي باشد و رفتار مهندسی خاک ها در دو بخش مكانيك خاك هاي كاملا اشباع و مكانيك خاك هاي غير اشباع بررسی می شوند. در مكانيك خاك اشباع، خاك شامل دو فاز دانه هاي جامد خاك و آب بوده ، در صورتي كه در مكانيك خاك غير اشباع خاك داراي سه فاز آب، هوا و دانه هاي جامد خاک می باشد. از جمله دستگاه های متداول آزمایشگاهی برای بررسی رفتار تنش-کرنشی خاک ها دستگاه سه محوری بوده که با استفاده از آن می توان جنبه های مختلف رفتار مکانیکی خاک ها را با توجه به شرائط واقعی محل بررسی نمود. با گسترش روز افزون کاربرد علم مکانیک خاک های غیر اشباع و لزوم مطالعه رفتار این گونه خاک ها، امروزه از سلول های سه محوری با قابلیت کنترل و یا اعمال شرائط مختلف هیدرولیکی، دما و یا پارامترهای شیمیایی خاک در مقاصد مهندسی و تحقیقاتی استفاده می گردد. بر همین اساس دستگاه سه محوری مجهز به سلول دو جداره غیر اشباع برای انجام آزمایش های مختلف مکانیکی و هیدرولیکی بر روی خاک های غیر اشباع توسط شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع