دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی

(Dynamic Unsaturated Triaxial Apparatus)

از جمله جنبه های رفتاری خاک ها بررسی رفتار دینامیکی خاک ها بوده که به واسطه وجود مخاطرات مختلف همچون زمین لرزه ها، ارتعاشات زمین و سایر بارهای ارتعاشی دارای اهمیت می باشد. با عنایت به واقع شدن بسیاری از لایه های ژئوتکنیکی دارای مخاطرات لرزه ای در نواحی خشک و نیم خشک، مطالعه رفتار دینامیکی خاک های غیر اشباع از جمله بحث های روز و تحقیقاتی در حیطه مکانیک خاک می باشد. بر همین اساس، دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی توسط شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید.
با استفاده از این دستگاه می توان به بررسی جنبه های مختلف رفتار دینامیکی خاک های غیر اشباع در شرایط مختلف هیدرولیکی و مکانیکی پرداخت. سلول سه محوری دوجداره دینامیکی این دستگاه امکان اندازه گیری تغییر حجم هوای حفره ای در هنگام انجام آزمایش های دینامیکی را میسر نموده است. همچنین مقادیر تنش های محوری نیز با استفاده از حسگر نیروی مستغرق تعبیه شده درون سلول اندازه گیری شده تا اثر اصطکاک محوری بارگذاری قائم حذف گردد. ساخت سلول دستگاه نیز به گونه ای انجام شده تا امکان بازسازی نمونه های سست بر روی سلول دوجداره دینامیکی غیر اشباع میسر گردد.
دستگاه مذکور دارای سیستم بارگذاری مجزای استاتیکی تا ظرفیت 5 تن به صورت کرنش کنترل با سرعت بارگذاری 001/0 الی 10 میلی متر بر دقیقه بوده و سیستم بارگذاری دینامیکی دستگاه نیز به صورت الکتروپنوماتیکی و با ظرفیت 500 کیلوگرم نیرو می باشد. سیستم بارگذاری دینامیکی دستگاه قادر به اعمال بارهای سیکلی هارمونیک به صورت تنش کنترل و یا جابجایی کنترل تا فرکانس 10 هرتز می باشد. همچنین با ارتقای دستگاه، امکان بارگذاری بارهای دینامیکی دلخواه تاریخچه زمانی نیز میسر می شود. در صورت درخواست امکان تعبیه سیستم بارگذاری  دینامیکی دستگاه به صورت الکترومکانیکی تا ظرفیت یک تن و نیز الکتروهیدرولیکی تا ظرفیت پنج تن نیز میسر می باشد. از جمله ویژگی های دیگر این دستگاه تعبیه سیستم اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت) در پدستال ها و بررسی رفتار دینامیکی خاک های غیر اشباع در محدوده کرنش های کوچک نیز می باشد

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی