دستگاه سه محوري غير اشباع با قابلیت کنترل دما

(Temperature‐Controlled Unsaturated Triaxial Apparatus)

در بسیاری از مسائل پیشرفته ژئوتکنیکی یکی از عوامل موثر بر روی رفتار تنش کرنشی خاک ها تغییرات دما می باشد. در واقع عامل تغییرات دما را نیز می توان به عنوان یک مولفه بارگذاری در نظر گرفت. بسیاری از جنبه های مختلف رفتاری خاک ها همچون مقاومت، نفوذپذیری و تراکم پذیری خاک ها تابعی از تغییرات دمای محیط می باشد. این مسئله به ویژه در خاک های غیر اشباع و در مناطقی که تغییرات دما بسیار شگرف بوده بسیار حایز اهمیت می باشد. با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع دوجداره کنترل دما می توان انواع آزمایش های سه محوری در خاک های غیر اشباع را تا محدوده دمای 60 درجه سانتی گراد با دقت 1/0 درجه انجام داد. تعبیه تجهیزات لازم درون سلول دستگاه به گونه میسر شده تا دمای نمونه خاک و سلول در تمامی نقاط آن به صورت همگن تنظیم گردد

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوري غير اشباع با قابلیت کنترل دما