دستگاه حسگر اندازه گیری نیرو مستغرق در آب

(Submersible Load Cell )

برای کاهش خطا در اندازه گیری نیرو در انواع آزمایش ها همچون آزمایش های سه محوری می توان از حسگرهای نیروی مستغرق درون آب استفاده کرده تا خطای اصطکاک و جابجایی محور بارگذاری در آزمایش وارد نگردد. این امر به ویژه در آزمایش های دینامیکی بسیار حائز اهمیت می باشد. حسگرهای مستغرق استفاده شده در دستگاه های شرکت ویرا ابزار آزما قابلیت تحمل فشارهای همه جانبه تا مقدار 70 اتمسفر (70،000 کیلو پاسکال) را دارا می باشند و در برابر آب کاملا عایق ساخته شده اند. حسگرهای نیروی مذکور به میله بارگذاری با قطر 20 میلی متر متصل شده و کابل های خروجی و ورودی حسگر از طریق داخل میلی رابط بارگذاری خارج شده است. ظرفیت این حسگر ها بین 1 الی 100 کیلونیوتن می باشند. دقت اندازه گیری این حسگر ها 05/0 درصد کل بازه اندازه گیری نیروی مفروض می باشد.

project-slider-image

دستگاه حسگر اندازه گیری نیرو مستغرق در آب