دستگاه سه محوری مسیر تنش بیشاپ – وسلی

(Stress Path (Bishop-Wesley) Triaxial Equipment )

در عمل بسیاری از الگو های بارگذاری استاتیکی هیدرولیکی و مکانیکی وارد بر خاک به صورت پیوسته و یکنواخت نبوده و بسته به شرایط در محل می تواند شامل روند های مختلف بارگذاری گردد. برای مطالعه این گونه شرایط بارگذاری از مسیر های تنش در فضای تنش های متوسط و تنش های انحرافی استفاده شده و الگوهای بارگذاری با استفاده از مسیرهای تنش نشان داده می شوند. اگرچه، دستگاه های سه محوری متداول تنها قادر به بارگذاری های یکنواخت استاتیکی بوده و امکان بررسی رفتار واقعی خاک ها در حین طی نمودن انواع مسیرهای تنش هیدرولیکی و یا مکانیکی میسر نمی باشد. برای این امر بایستی از دستگاه سه محوری مسیر تنش استفاده گردد. در این دستگاه سیستم های بارگذاری قائم، پانل اعمال فشارهای آب حفره ای، مخازن اعمال فشارهای همه جانبه و آب حفره ای و اندازه گیری تغییر حجم حذف شده اند و اعمال نیرو محوری، فشار همه جانبه سلول و فشار آب حفره ای با استفاده از دستگاه های اتوماتیک اعمال فشار/ تغییر حجم انجام می پذیرد. در سلول سه محوری مسیر تنش معمولا بارگذاری همه جانبه و محوری نمونه به صورت کنترل شده و کاملا اتوماتیک بوده تا بتوان در هر لحظه مقادیر تنش های وارد بر نمونه را طبق مسیر تنش مفروض تنظیم و بر نمونه خاک اعمال نمود. همچنین با استفاده از این دستگاه نیز می توان تغییرات فشار آب حفره ای نمونه خاک را نیز به صورت کنترل شده و تحت مسیر های دلخواه اعمال و یا کنترل نمود. از جمله ویژگی های سلول مسیر تنش ساخت شرکت ویرا ابزار آزما استفاده از حسگر نیروی محوری مستغرق درون آب در داخل سلول بوده تا با دقت بسیار بیشتر نیروی محوری وارد بر نمونه خاک اندازه گیری شود. از جمله امکانات دیگر این سلول استفاده از محفظه شیشه ای ضخیم برای اعمال فشارهای همه جانبه بالا تا مقدار 2 مگاپاسکال می باشد

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری مسیر تنش بیشاپ – وسلی