دستگاه منحنی مشخصه آب و خاک

(Soil-water characteristic curve (SWCC) device)

از جمله آزمایش های متداول بر روی خاک های غیر اشباع تعیین منحنی مشخصه آب - خاک می باشد که با استفاده از آن رفتار تغییرات مکش بافتی در برابر درجه اشباع خاک معین می گردد. با دانستن منحنی مشخصه آب - خاک نیز می توان بسیاری از جنبه های مختلف رفتاری خاک های غیر اشباع را همچون مقاومت برشی، نفوذپذیریری، و یا رفتار تغیر حجمی و تراکم پذیری خاک را بررسی نمود

بر همین اساس دستگاه اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک توسط شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید. از جمله ویژگی های این دستگاه امکان اندازه گیری منحنی مشخصه آب - خاک در بازه های مختلف تر و خشک شدگی می باشد. در این دستگاه امکان کنترل و یا اندازه گیری مستقل مکش بافتی خاک نیز از بالا و پایین نمونه خاک فراهم شده که این امر باعث کاهش قابل توجه زمان انجام آزمایش و افزایش کارایی دستگاه شده است

همچنین امکان مشاهده لحظه ای تغییرات فشار آب و هوای حفره ای و مکش بافتی خاک نیز در طول انجام آزمایش میسر می باشد

همچنین دستگاه مذکور را می توان در زیر یک دستگاه بارگذاری تعبیه نموده و رفتار منحنی مشخصه آب – خاک را در چرخه های مختلف تحت اثر بارگذاری مطالعه و بررسی نمود. در صورت استفاده از تجهیزات اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم، می توان با استفاده از این دستگاه مقدار ضریب نفوذپذیری خاک را نیز اندازه گیری نمود. همچنین با تعبیه تجهیزات لازم، می توان تاثیر دما را نیز در اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک بررسی نمود.

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک