دستگاه سه محوری اشباع

(Saturated Triaxial Apparatus)

یکی از آزمایش های متداول و معروف برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ها، آزمایش سه محوری می باشد. با استفاده از دستگاه سه محوری ساخت این شرکت می توان انواع آزمایش های سه محوری متداول شامل آزمایش های سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده ، تحکیم یافته زهکشی نشده و نیز تحکیم نیافته زهکشی نشده را بر روی نمونه های به قطر های مختلف استاندارد 38، 50 و 70 میلی متر انجام نمود. همچنین بنا بر درخواست می توان سلول هایی برای انجام آزمایش های سه محوری بر روی نمونه های 100، 150 و 200 را نیز فراهم نمود. ظرفیت فشار همه جانبه سلول دستگاه برابر 1000 کیلو پاسکال می باشد. مقادیر فشارهای آب حفره ای و همه جانبه با استفاده از دو رگولاتور دقیق با استفاده از پانل دستگاه تنظیم شده و به صورت دیجیتال بر روی پانل دستگاه نشان داده می شوند. همچنین دو حسگر فشار برای اندازه گیری دقیق فشارهای آب و همه جانبه بر روی سلول دستگاه تعبیه شده است. از جمله اجزای دیگر دستگاه مخازن اعمال فشار های آب حفره ای و همه جانبه بوده که شامل برای حذف اثر امکان حل شدن هوا درون آب بدون هوا می باشند. برای تهیه آب بدون هوا یک دستگاه تهیه کننده آب بدون هوای 10 لیتری در نظر گرفته شده است. با استفاده از این دستگاه می توان آب بدون هوای مورد نیاز را در مدت کمتر از 10 دقیقه تهیه نمود. از جمله امکانات دیگر این دستگاه یک خروجی فشار خلاء قابل تنظیم برای استفاده در مراحل مختلف آزمایش های سه محوری می باشد

دستگاه سه محوری شامل یک دستگاه ثبت و پردازش اطلاعات 8 کانال بوده و با استفاده از نرم افزار جامع آن می توان نتایج آزمایش را در مراحل مختلف به صورت زنده مشاهده نموده و در انتهای آزمایش خروجی اکسل از آن ها تهیه نمود.

برای اعمال بارگذاری محوری یک قاب بارگذاری با ظرفیت 50 کیلونیوتن و دقت بارگذاری کرنش کنترل در محدوده 001/0 الی 10 میلی متر بر دقیقه در نظر گرفته شده است.
project-slider-image

دستگاه سه محوری اشباع