دستگاه برش مستقیم پنوماتیکی

(Pnumatic Direct Shear Apparatus)

یکی از دستگاه های معروف و پر کاربرد برای اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک ها دستگاه برش مستقیم خاک می باشد. در آزمایش های برش مستقیم متداول بارگذاری قائم با استفاده از سیستم وزنه ها انجام شده که این مسئله باعث افزایش ابعاد دستگاه و سختی کاربر شده و نیز تنظیم برخی از مقادیر فشار سربار دلخواه به سهولت ممکن نمی باشد. همچنین مقدار فشار سربار قائم وارد بر روی نمونه نیز همواره در طول آزمایش ثابت می باشد و امکان انجام بارگذاری های کنترل تنش و یا کنترل کرنش به صورت قائم بر روی نمونه میسر نمی باشد. با استفاده از دستگاه برش پنوماتیکی مشکلات اشاره شده برای سیستم اعمال بار قائم دستگاه رفع شده است. همچنین سیستم بارگذاری افقی دستگاه دارای دقت بارگذاری 001/0 الی 10 میلی متر بر دقیقه تا ظرفیت 500 کیلوگرم را دارا می باشد. سیستم بارگذاری قائم دستگاه نیز دارای دقت بارگذاری 1 کیلوگرم و ظرفیت بارگذاری 600 کیلوگرم نیرو را دارا می باشد. جعبه برش دستگاه برای انجام آزمایش های برش بر روی نمونه های مربعی به ابعاد 6*6 و 10*10 سانتی متر و نمونه های دایره ای به قطرهای 6 و 10 سانتی متر را دارا می باشد. اندازه گیری مقادیر نیرو ها و تغییر شکل های افقی و قائم دستگاه به صورت اتوماتیک و با استفاده از حسگر های مربوطه انجام می شود. دستگاه مذکور را می توان به صورت مجزا و مستقل از رایانه استفاده نموده. همچنین امکان اتصال دستگاه به سیستم پردازش و ثبت اطلاعات نیز میسر شده است

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه برش مستقیم پنوماتیکی