دستگاه سه محوری دینامیکی بزرگ مقیاس

(Large-Scale Dynamic Triaxial Apparatus)

از جمله جنبه های رفتاری خاک ها بررسی رفتار دینامیکی خاک ها بوده که به واسطه وجود مخاطرات مختلف همچون زمین لرزه ها، ارتعاشات زمین و سایر بارهای ارتعاشی دارای اهمیت می باشد. با عنایت به واقع شدن بسیاری از لایه های ژئوتکنیکی دارای مخاطرات لرزه ای در لایه های درشت دانه همچون سد های خاکی، شیروانی های خاکی، و پایدار سازی، مطالعه رفتار دینامیکی خاک ها در مقیاس بزرگ از جمله بحث های روز و تحقیقاتی در حیطه مکانیک خاک می باشد. بر همین اساس، دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی بزرگ مقیاس شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید. با استفاده از این دستگاه می توان به بررسی جنبه های مختلف رفتار دینامیکی خاک های مختلف با ابعاد نمونه به قطر 100، 150 و 200 میلی متر در شرایط مختلف هیدرولیکی و مکانیکی پرداخت. سلول سه محوری دینامیکی این دستگاه دارای ظرفیت اعمال فشار همه جانبه 1700 کیلو پاسکال بوده و به صورت شیشه ای می باشد. همچنین مقادیر تنش های محوری نیز با استفاده از حسگر نیروی مستغرق تعبیه شده درون سلول اندازه گیری شده تا اثر اصطکاک محوری بارگذاری قائم حذف گردد. ساخت سلول دستگاه نیز به گونه ای انجام شده تا امکان بازسازی نمونه های سست بر روی سلول دینامیکی میسر گردد. دستگاه مذکور دارای سیستم بارگذاری هیدرولیکی شامل بارگذاری استاتیکی تا ظرفیت 10 تن به صورت تنش و یا کرنش کنترل با سرعت بارگذاری 001/0 الی 10 میلی متر بر دقیقه و سیستم بارگذاری دینامیکی با ظرفیت 5 تن نیرو می باشد. سیستم بارگذاری دینامیکی دستگاه قادر به اعمال بارهای سیکلی هارمونیک به صورت تنش کنترل و یا جابجایی کنترل تا فرکانس 30 هرتز می باشد. همچنین با ارتقای دستگاه، امکان بارگذاری بارهای دینامیکی دلخواه تاریخچه زمانی نیز میسر می شود. از جمله ویژگی های دیگر این دستگاه تعبیه سیستم اندازه گیری سرعت موج برشی (بندر المنت) در پدستال ها و بررسی رفتار دینامیکی خاک در محدوده کرنش های کوچک نیز می باشد. از جمله ویژگی های دیگر دستگاه عدم نیاز به پانل اعمال و کنترل فشار و نیز سیستم تهیه آب بدون هوای سریع و استفاده از سنگ متخلخل های فلزی اشاره نمود

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری دینامیکی بزرگ مقیاس