بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکی

(Large Scale Dynamic Test Plant)

رفتار توده خاک عمدتا به صورت يک ماده غير همگن و غير ايزوتروپ بوده و نتايج آزمايش هاي با مقياس بزرگ نسبت به آزمايش هاي متداول در مقيا س کوچک به رفتا ر واقعي خاک بسيار نزديک تر مي باشد. اگرچه مشکلاتي همچون محدوديت هاي فني و يا هزينه هاي بالاي اجرايي باعث افزايش دشواري استفاده از آزمايش هاي مقياس بزرگ نسبت به آزمايش هاي متداول با مقياس کوچک شده است. از جمله مسائل مطرح در حيطه مهندسي ژئوتکنيک شناخت عکس العمل سازه هاي مختلف خاکي در برابر بارهاي مختلف ديناميکي همچون ارتعاشات، لرزش زمين و ساير بارهاي ديناميکي بسيار حائز اهميت بوده و انجام آزمايش هاي ديناميکي بر روي سازه هاي مختلف خاکي همچون پي هاي سطحي، پي هاي عميق و يا ديوارهاي خاک مسلح همواره مورد توجه محققين در ساليان اخير واقع شده است. اگرچه بررسي رفتار مهندسي موارد اشاره شده در مقياس بزرگ و يا مقيا س واقعي در بيشتر حالات نيازمند تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته بوده و با توجه به کمبود امکانات تحقيقاتي اغلب از آزمايش هاي با مقياس کوچک براي بررسي رفتار ديناميکي سازه هاي مختلف خاکي استفاده مي شود . با استفاده از دستگاه بارگذاري ديناميکي بزرگ مقياس مي توان انواع آزمايش هاي بارگذاري استاتيکي و ديناميکي را بر روي مصالح مختلف مهندسي و به ويژه مصالح خاکي تحت اثر الگو هاي مختلف بارگذاري انجام داد. ظرفيت بارگذاري اين دستگاه برابر ۱۰ تن و حداکثر فرکانس بارگذاري ۵۰ هرتز مي باشد. بازوي بارگذاري دستگاه قادر به اعمال بارهاي ديناميکي در محدوده جابجايي ۱۵ سانتي متر مي باشد

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکی