دستگاه ميز لرزه دو محوري سه درجه آزادی

(Bi Axial 3DOF Shaking Table)

يکي از آزمايش هاي ديناميکي براي مدل سازي رفتار لرزه اي، روانگرايي و آزمايش هاي ارتعاشي براي بررسي رفتار اجسام مختلف در برابر انواع ارتعاشات ميزهاي لرزه مي باشند. ١ متر بوده و فرکانس طبيعي ميز دستگاه بيشتر از ١٠٠ هرتز مي باشد. بارگذاري / ١ در ٥ / ميز لرزه دو جهته داراي ابعاد ميز ٥ ساده مونوتونيک تا الگوهاي بارگذاري پيچيده تر ديناميکي تا محدوده فرکانس بارگذاري حداکثر ۲۰ هرتز فراهم شده است. بر روي سطح ميز لرزه سوراخ هايي براي اتصال سازه هاي مختلف و انجام آزمايش تعبيه شده است. براي افزايش دقت عملکرد دستگاه از سيستم هاي بلبرينگ هاي ابزار دقيق متناسب با سرعت و شتاب هاي دستگاه استفاده شده است. سيستم بارگذاري دستگاه شامل يک سيستم بارگذاري هيدروليکي دقيق با دبي و فشار متغير بوده که انرژي آن از طريق يک سيستم تغذيه هيدروليکي با ضريب کارايي بالا تامين مي گردد. سيستم فرمان دهي، ثبت و پردازش داده هاي دستگاه داراي ۴۸ کانال، دقت ۱۶ بيت و سرعت داده پردازي ۲۴۰ کيلو هرتز مي باشد. با استفاده از دستگاه مي توان انواع موج هاي هارمونيک شامل موج هاي سينوسي، مثلثي و نيز رکورد هاي زلزله دلخواه را بر روي ميز توليد نمود. سيستم فرمان دهي دستگاه به صورت کنترلر بوده و مي توان بارگذاري هاي ارتعاشي را به صورت تاريخچه جابجايي، سرعت و شتاب اعمال نمود

براي انجام آزمايش هاي ژئوتکنيکي نيز يک مجموعه جعبه متحرک با توجه به ابعاد ميز در نظر گرفته شده و بر روي ميز دستگاه قابل تعبيه است. اجزاي جعبه متحرک به گونه اي طراحي شده تا بتواند شرايط تکيه گاهي لازم براي بيان رفتار واقعي زمين را در انجام آزمايش هاي مدل سازي لرزه اي در نظر بگيرد
project-slider-image

دستگاه ميز لرزان دو محوري سه درجه آزادی