برش حلقه ساده سیکلی

(Dynamic Simple Ring Shear Apparatus)

در بسياري از بارگذاري هاي ديناميکي واقعي در طبيعت همچون ارتعاش زمين، جهت تنش هاي برشي وارد بر خاک مرتبا در حال تغيير بوده و با استفاده از دستگاه هاي ديناميکي همچون دستگاه سه محوري امکان برقراري وضعيتي معادل تحکيم يافته و تغييرشکلها د ر K با وضعيت واقعي تنشها در عمل ميسر نم ي باشد. همچنين در عمل نمونه تحت شرايط 0 حالت کرنش صفحهاي رخ ميدهند که اين امر نيز قابل مدل سازي توسط دستگاه سه محوري نميباشد . اگرچه با استفاده از دستگاه برش ساده امکان مد ل سازي شرائط مذکور بر روي نمونه خا ک ميسر مي باشد. در دستگا ه برش ساده صفحه لغزش به نمونه خاک تحميل نشده و امکان تغييرشکل برشي ميسر شده است. همچنين امکا ن کنترل و يا اندازه گيري فشار آب حفرهاي و زهکشي آن نيز ميسر شده است. همچنين امکان بارگذاري نمونه خاک تحت اثر الگوهاي مختلف بارگذاري ساده مونوتونيک ت ا الگوهاي بارگذار ي پيچيده تر ديناميکي تا محدوده فرکانس بارگذاري حداکثر ۲۰ هرتز فراهم شده است. از جمله ويژگي هاي ديگر اين دستگاه امکان انجام انواع آزمايش هاي ديناميکي در شرايط مختلف بر روي خاک هاي غير اشباع با کنترل و يا اعمال مکش بافتي مي باشد. از جمله ويژگي هاي ديگر دستگاه برش ساده ديناميکي امکان بارگذاري ديناميکي نمونه خاک در شرايط با حجم ثابت مي باشد. به واسطه حلقه هاي در بر گيرنده خاک، قطر نمونه خاک در مرحله بارگذاري ديناميکي ثابت مانده و ميزان ارتفاع نمونه خاک را نيز مي توان با توجه به محور بارگذاري قائم ثابت نگه داشت. رينگ هاي در بر گيرنده باعث شده براي نمونه خاک فراهم شده و مي توانند K تا شرايط 0 در مرحله بارگذاري ديناميکي بر روي يکديگر بدون اصطکاک حرکت نمايند

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه برش حلقه ساده ديناميکی