دستگاه استوانه تو خالی سیکلی

(Cyclic Hollow Cylinder Apparatus )

دستگاه استوانه تو خالی سیکلی یکی از دستگاه های تحقیقاتی برای بررسی رفتار نزدیک به واقیعت خاک ها تحت اثر توام الگوهای بارگذاری پیچشی و محوری به صورت استاتیکی و سیکلی بر روی نمونه های خاک استوانه ای شکل می باشد. از جمله قابلیت های بارز دستگاه استوانه توخالی امکان در نظر گرفتن هر سه مولفه تنش های اصلی و نیز دوران محور اثر آن ها در طول انجام آزمایش می باشد. همچنین با استفاده از این دستگاه می توان رفتار غیر همسان بودن واقعی خاک ها را نیز بررسی نمود

با استفاده از این دستگاه می توان فشار های همه جانبه داخلی، خارجی، آب حفره ای داخل نمونه، نیروی پیچشی و نیز نیروی محوری وارد بر نمونه خاک را به صورت مستقل کنترل و یا اعمال نمود

الگوهای بارگذاری دستگاه شامل بارگذاری مستقل محوری و پیچشی بوده که می توان آن ها را به سه حالت استاتیکی، مسیر تنش و سیکلی اعمال نمود

نمونه خاک قابل آزمایش در این دستگاه به صورت استوانه ای شکل با قطر خارجی 100 میلی متر، قطر داخلی 60 میلی متر، و نیز ارتفاع 200 میلی متر می باشد

با استفاده از این دستگاه می توان تغییرات فشارهای همه جانبه داخلی ، خارجی و نیز فشار آب حفره ای نمونه را تا ظرفیت 1000 کیلو پاسکال به صورت های مختلف کنترل فشار ثابت و یا مسیر تنش دلخواه کنترل و اعمال نمود

برای انجام آزمایش های سیکلی از حسگر های اندازه گیری نیروی محوری و لنگر پیچشی مستغرق در آب استفاده شده تا اثر اصطکاک محور بارگذاری تاثیری بر روی نتایج آزمایش نداشته باشد.

میزان دوران و کرنش پیچشی نمونه با استفاده از حسگر های دقیق مرتبط با این امر اندازه گیری می شوند

در این دستگاه سیستم ثبت و پردازش داده ها شامل 8 کانال ورودی بوده و برای انجام آزمایش های دینامیکی قابل استفاده می باشد

project-slider-image

دستگاه استوانه تو خالی سیکلی