دستگاه بندر المنت

(Bender Element Device)

در بسياري از موارد نياز به مطالعه رفتار ديناميکي خاک ها در محدوده کرنش هاي پايين مي باشد. در اين گونه حالات بايستي از آزمايش هاي غير مخرب همچون انتشار امواج درون توده خاک استفاده گردد. يکي از دستگاه هاي متداول براي اندازه گيري پارامترهاي ژئوتکنيکي خاک ها (همچون مدول برشي) در محدوده کرنش هاي پايين دستگاه اندازه گيري بندر المنت می باشد. با استفاده از اين دستگاه مي توان يک موج برشي با مشخصات به شکل هاي مثلثي، مربعي و يا سينوسي را با مشخصات دلخواه در يک نقطه از نمونه خاک توليد کرده و در فاصله اي مفروض آن موج را دريافت نموده و نهايتا سرعت انتشارموج برشي درون توده خاک را محاسبه نمود. پايه هاي مربوط به انتشار و دريافت موج برشي به صورت پيش فرض به شکل استوانه اي و به قطر ۷۰ ميلي متر بوده و داراي قابليت تعبيه درون انواع دستگاه هاي سه محوري را دارا مي باشد. اين حسگر ها را مي توان در ساير پايه هاي دلخواه ديگر نيز تعبيه نمود. با استفاده از دستگاه دريافت کننده مي توان شکل موج ورودي و خروجي را به صورت زنده مشاهده نموده و آن را در حافظه داخلي دستگاه ذخيره کرده و يا آن بر روي يک حافظه خارجي با استفاده از درگاه یو اس بی ذخيره و يا منتقل نمود. فايل هاي خروجي دستگاه نيز سازگار با نرم افزار اکسل مي باشند. براي افزايش دقت دستگاه از فيلترهاي ويژه استفاده شده تا باعث افزايش دقت نتايج آزمايش گردد

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گيري سرعت موج برشي