دستگاه اتوماتیک اعمال فشار واندازه گیری تغییر حجم

(Automatic Pressure & Volume Change Controller )

در بسیاری از آزمایش ها لازم است تا مقادیر فشارهای وارد بر نمونه در طول انجام آزمایش در مقادیر دلخواه تنظیم گردد. به عنوان نمونه می توان به آزمایش های مسیر تنش سه محوری اشاره نمود که در طول این آزمایش لازم است تا مقادیر فشارهای همه جانبه و تنش انحرافی وارد بر نمونه در هر لحظه از آزمایش بر روی یک مقدار دلخواه تنظیم شده و یا در طول آزمایش بر روی یک مسیر تنش حرکت نمایند. با استفاده از دستگاه اتوماتیک اعمال فشار و اندازه گیری تغییر حجم می توان فشار وارده را به صورت دلخواه و برنامه ریزی شده در بازه های مختلف زمانی به نمونه خاک اعمال نمود. همچنین از جمله ویژگی های دیگر این دستگاه امکان اندازه گیری تغییر حجم سیال به صورت همزمان با اعمال فشار می باشد. ظرفیت مخزن این دستگاه در مدل های مختلف 250 الی 2000 سی سی می باشد. از جمله ویژگی های دیگر این دستگاه امکان اتصال آن به رایانه و اعمال مسیرهای تنش دلخواه به نمونه خاک می باشد. همچنین این دستگاه به صورت مستقل طراحی شده و نیز می توان آن را بدون اتصال به رایانه استفاده کرده و به طور مستقل با استفاده از صفحه کلید تعبیه شده بر روی آن مسیرهای تنش و فشارهای دلخواه را بر روی نمونه خاک اعمال نمود. این دستگاه قادر به تولید فشار تا مقدار 2000 کیلو پاسکال و به طور همزمان اندازه گیری تغییر حجم سیال خروجی / ورودی از دستگاه می باشد. از جمله ویژگی های این دستگاه امکان تنظیم فشار آب با توجه به یک نقطه مرجع خارج از دستگاه و یک سنسور فشار خارج از دستگاه بوده و با استفاده از این ویژگی می توان مقدار فشار اعمالی را با توجه به فشار نهایی وارد بر نمونه خاک و استفاده از حسگر فشار آب حفره ای تعبیه شده بر روی نمونه خاک اعمال نمود

project-slider-image

دستگاه اتوماتیک اعمال فشار/اندازه گیری تغییر حجم