دستگاه استوانه تو خالی سیکلی

(Cyclic Hollow Cylinder Apparatus )

سلول دستگاه: نمونه های خاک استوانه ای شکل بر روی پدستال های واقع درون سلول دستگاه تعبیه شده و تحت اثر بارهای محوری و پیچشی واقع می گردند. ظرفیت فشار همه جانبه سلول 100 کیلو پاسکال بوده و دارای یک حسگر نیروی مستغرق درون آب می باشد. با استفاده از سلول دستگاه می توان بر روی نمونه های به قطر داخلی 60، قطر خارجی 100، و ارتفاع 200 میلی متر آزمایش های دلخواه را انجام نمود

سیستم های بارگذاری محوری و پیچشی: بارگذاری الگو های مختلف بارهای مونوتونیک، مسیر تنش و نیز سیکلی هارمونیک را به طور مستقل در دو راستای محوری و پیچشی دارای می باشد.

سیستم اعمال فشارهای همه جانبه داخلی ، خارجی و آب حفره ای: برای این امر از سه دستگاه کنترل، اعمال فشار و اندازه گیری تغییر حجم اتوماتیک، با دقت 5/0 کیلو پاسکال فشار و 01/0 سی سی تغییر حجم، ظرفیت مخزن 500 سی سی، فشار کاری از 1 کیلوپاسکال الی 1500 کیلوپاسکال استفاده می شود. این دستگاه ها دارای قابلیت اعمال مسیر تنش، نرخ جریان دلخواه، فشار ثابت دلخواه ، قابلیت اتصال به کامپیوتر و به همراه نرم افزار مشاهده و ذخیره سازی زنده داده ها می باشند

پردازش، کنترل، فرمان دهی و ثبت داده ها: این قسمت از دستگاه شامل 8 کانال ورودی و با دقت 16 بیت و سرعت داده برداری 1000 هرتز برای هر کانال بوده و با استفاده از آن می توان خروجی حسگرهای مختلف را پردازش، اندازه گیری، مشاهده و ثبت نمود. همچنین این دستگاه دارای 2 کانال خروجی با دقت 16 بیت و سرعت 1000 هرتز برای کنترل و فرمان دهی سیستم های بارگذاری سیکلی محوری افقی و پیچشی می باشد. برای انجام کلیه مراحل آزمایش یک نرم افزار جامع طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار امکان کالیبراسیون حسگرهای مختلف فراهم شده است. همچنین از جمله قابلیت های دیگر این نرم افزار شامل تعریف الگوهای مختلف بارگذاری هارمونیک سیکلی افقی و پیچشی، کنترل و فرماندهی سیستم های محرک سیکلی افقی و پیچشی، پردازش، مشاهده و ثبت داده های خروجی حسگرهای مختلف در طول آزمایش و به صورت لحظه ای و نیز تهیه خروجی های آزمایش در قالب فایل با فرمت نرم افزار اکسل می باشد

ابزار دقیق: اندازه گیری و یا کنترل جابجایی محوری افقی و دوران پیچشی نمونه خاک، اندازه گیری فشارهای آب حفره ای ، همه جانبه داخلی و خارجی، اندازه گیری نیروی محوری با استفاده از حسگر نیروی مستغرق در آب درون سلول، اندازه گیری لنگر پیچشی

project-slider-image

دستگاه استوانه تو خالی سیکلی