سه محوری غیر اشباع

(Unsaturated Triaxial Apparatus )

آزمایش های سه محوری غیر اشباع

با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع می توان انواع آزمایش های مختلف سه محوری غیر اشباع را تا محدوده فشار همه جانبه 2000 کیلو پاسکال انجام داد. آزمایش های مذکور را می توان در شرایط مختلف برای مقادیر فشارهای آب و هوای حفره ای و اعمال و یا کنترل مکش بافتی درون نمونه خاک انجام داد.

آزمایش های نفوذپذیری

با توجه به امکان کنترل و یا اعمال مستقل فشارهای آب و هوای حفره ای از دو انتهای نمونه، امکان اندازه گیری نفوذپذیری خاک نسبت به آب و هوا میسر می باشد

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع