دستگاه منحنی مشخصه آب و خاک

(Soil-water characteristic curve (SWCC) device)

آزمایش های تعیین منحنی مشخصه آب - خاک

با استفاده از این دستگاه می توان به سهولت منحنی های تر و خشک شدگی مشخصه را برای خاک های مختلف تا محدوده 15 اتمسفر اندازه گیری نمود. همچنین امکان بررسی تاثیر دما بر روی اجزای منحنی مشخصه با اضافه نمودن تجهیزات لازم وجود دارد. از جمله قابلیت های دیگر دستگاه امکان تعبیه آن در زیر دستگاه های بارگذاری محوری و بارگذاری نمونه های خاک در شرایط و اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک می باشد

آزمایش تحکیم

با توجه به امکان بارگذاری محوری در شرایط ، می توان دستگاه را درون یک دستگاه بارگذاری تعبیه نموده و انواع آزمایش های تحکیم در خاک های غیر اشباع را انجام داد

اندازه گیری مکش بافتی اولیه نمونه ها

از جمله قابلیت های مهم این دستگاه امکان اندازه گیری مکش بافتی اولیه نمونه ها با استفاده از روش جابجایی محوری از دو انتهای نمونه خاک می باشد

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک