دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی

(Resonant Column Torsional Shear Apparatus)

دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی یکی از تجهیزات پیشرفته اندازه گیری آزمایشگاهی پارامترهای مختلف رفتار دینامیکی همچون مدول برشی، نسبت میرایی، سرعت موج برشی و مطابق با استاندارد می باشد.
آزمایش ستون تشدید بر روی نمونه های استوانه ای به قطر 50 میلی متر و ارتفاع 100 میلی متر انجام شده و در این آزمایش از یک سمت از نمونه خاک یک نیروی پیچشی توسط یک موتور مغناطیسی دقیق به نمونه خاک وارد می شود. فرکانس این نیرو تا مقدار 250 هرتز می تواند باشد. در ادامه با توجه به حداکثر دامنه حرکت و فرکانس تشدید، مقادیر سرعت موج برشی و مدول برشی با توجه به روابط تئوری الاستیسیته محاسبه می شوند.
میزان کرنش های برشی نیز با توجه به تغییر شکل های برشی اندازه گیری شده توسط یک حسگر غیر تماسی دوران محاسبه می شوند.
مقدار ضریب میرایی نیز با توجه به طول موج، منحنی زائل شدن ارتعاش آزاد و یا ارتعاش آزاد حالت پایدار قابل محاسبه می باشد.
از جمله قابلیت های دیگر دستگاه امکان انجام آزمایش برش پیچشی به صورت استاتیکی و سیکلی بر روی  نمونه های خاک تا حداکثر فرکانس 10 هرتز می باشد.

ظرفیت سلول دستگاه 1000 کیلو پاسکال بوده و محفظه های داخلی و خارجی آن به صورت شفاف بوده تا بتوان وضعیت نمونه را در حال انجام آزمایش مشاهده نمود
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی