بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکی

(Large Scale Dynamic Test Plant)

پاور پک هيدروليک: وظيفه اين بخش تامين انرژي مورد نياز بخش هاي مختلف سيست م محرک دستگاه مي باشد. اين بخش داراي يک مخزن روغن ۱۰۰ ليتري با توان توليد دبي ۴۰ ليتر بر دقيقه با فشار کاري ۱۶۰ بار مي باشد. همچنين اين بخش از دستگاه مجهز به ميکرو فيلتر هاي هوشمند با دقت فيلتراسيون ۲۵ و ۵ ميکرون مي باشد و در صورت وجود رسوبات بيش از اندازه سيستم به طور خودکار قطع خواهد شد

اکچويتور ديناميکي: وظيفه اکچويتور بارگذاري دستگاه تامين نيرو (جابجايي) ديناميکي مورد نياز بوده که توسط محور اکچويتور به سازه مورد آزمايش منتقل مي گردد. بازوي اکچويتور ديناميکي نيز داراي قابليت جابجايي ۱۵ سانتي متر م ي باشد . بر روي اکچويتور ديناميکي يک حسگر جابجايي غير تماسي مغناطيسي براي افزايش کارايي و ايمني در راستاي کنترل حرکت اکچويتور نصب شده است

قاب بارگذاري و کف صلب: اکچويتور ديناميکي بارگذاري بر روي قاب صلب بارگذاري تعبيه شده که به عنوان تکيه گاه سيستم محرک بارگذار ي عمل کرده و نيروي عکس العمل سيستم محرک را به کف صلب دستگاه انتقال مي ۱ متر و ارتفاع موثر / دهد. دهانه موثر اسکلت ب ارگذاري ۵ ۱ متر در نظر گرفت ه شده تا امکا ن انجام / اسکلت بارگذاري نيز ۸ آزمايش هاي مختلف بزرگ مقياس و يا در مقياس واقعي فراهم گردد. تمامي اجزاي دستگاه بارگذاري بر روي يک کف صلب قرار گرفته اند. همچنين بر روي قاب بارگذاري امکان تعبيه اکچويتور به صورت قائم در بالا و نيز به صورت افقي در ستون هاي قاب فراهم شده است

محفظه خاک: محفظه خاک شامل يک جعب هاي ۱ متر ×۱/ فلزي با سطح مقطع موثر داخلي ۵ ۱ متر بوده و براي / و ارتفاع موثر داخلي ۵ بازسازي سازه هاي مختلف و انجام آزمايش هاي بارگذاري استاتيکي و دي ناميکي تا نيروي ۱۰ تن مناسب مي باشد. محفظه خاک داراي يک قاب فلزي بوده تا امکان تحمل نيروي هاي جانبي ناشي از بارگ ذاري محوري توده خاک را داشته باشد. همچنين در پيرامون محفظه خاک نيز شيرهاي زهکشي مختلف براي تخليه و يا تزريق سيالات مختلف به توده خاک (همچون آب) براي مقاصد مختلف (همچون اشباع نمودن توده خاک و يا تزريق آلاينده هاي مختلف) تعبيه شده است. با توجه به وزن تقريبي ۴ تني محفظه در حالت کاملا پر از مصالح خاک، دوازده چرخ در بخش زيرين آن تعبيه شده تا باعث ايجاد قابليت حمل و انتقال آن به زير دستگاه بارگذاري گردد. ظرفيت باربري هر يک از چرخ ها ۲ تن بوده تا در مجموع مشکلي از لحاظ تغيير شکل ها در حين بارگذاري ديناميکي و يا استاتيکي تا ظرفيت ۱۰ تن به همراه ۴ تن وزن خاک و محفظه وجود نداشته باشد. براي امکان ديد فضاي داخل محفظه خاک دو جداره از محفظه از ورق پلگسي گلاس به ضخامت ۲۰ ميلي متر ساخته شده است

سيستم پردازش و ثبت اطلاعات: براي اعمال انواع الگوهاي بارگذاري به صورت تنش کنترل و يا کرنش کنترل يک نرم افزار جامع براي اين امر در نظر گرفته شده است. همچنين اين نرم افزار داراي قابليت دريافت داده هاي حسگر هاي مختلف مي باشد. سخت افزار اين دستگاه شامل ۱۶ کانال ورودي و ۲ کانال خروجي بوده و داراي دقت ۱۶ بيت با سرعت پردازش ۲۰۰ کيلو هرتز مي باشد

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکی