دستگاه استوانه تو خالی سیکلی

(Cyclic Hollow Cylinder Apparatus )

انجام انواع آزمایش های استاتیکی مونوتونیک، مسیر تنش و سیکلی هارمونیک برای مطالعه شرایط: رفتار غیر همسان در خاک ها، در نظر گرفتن تمامی مولفه های تنش های اصلی، مطالعه تاثیر دوران محورهای تنش های اصلی

project-slider-image

دستگاه استوانه تو خالی سیکلی