سه محوری غیر اشباع

(Unsaturated Triaxial Apparatus )

اندازه گیری و کنترل مستقل فشار و تغییر حجم فازهای آب و هوای حفره ای، مکش خاک به طور همزمان از دو انتهای نمونه در طول آزمایش؛ کاهش قابل توجه زمان عکس العمل در انجام آزمایش های مختلف؛ امکان اعمال فشار های همه جانبه تا مقادیر 2 مگاپاسکال؛ امکان استفاده از روش جابجایی محوری؛ تنظیم فشار بخش های مختلف آزمایش همچون فشار آب حفره ای، فشار هوای حفره ای، فشار همه جانبه سلول، فشار اضافی جهت امور مختلف آزمایش با دقت 1/0 کیلوپاسکال؛ اندازه گیری تغییر حجم آب با دقت 05/0 سی سی تا محدوده فشار 10 اتمسفر به صورت اتوماتیک و مکانیکی؛ سیستم تهیه خلا و امکان تهیه مقدار 8 لیتر آب بدون هوا را در زمان کمتر از یک ساعت؛ بارگذاری استاتیکی در محدوده سرعت 10 الی 001/0 میلی متر بر دقیقه تا ظرفیت 5 تن

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع