دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی

(Dynamic Unsaturated Triaxial Apparatus)

بررسی رفتار دینامیکی خاک های غیر اشباع در محدوده گسترده ای از کرنش ها شامل 6-10 الی 5 درصد، مجهز به سیستم بندر المنت برای اندازه گیری رفتار دینامیکی خاک ها در محدوده کرنش های کوچک 6-10، امکان بارگذاری الگوهای بارگذاری سیکلی هارمونیک تا فرکانس 10 هرتز، امکان بارگذاری الگوهای بارگذاری وابسته تاریخچه زمان، اعمال و کنترل فشارهای آب و هوای حفره ای و اندازه گیری تغییر حجم مستقل فازهای آب و هوای حفره ای

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی