دستگاه سه محوری مسیر تنش بیشاپ – وسلی

(Stress Path (Bishop-Wesley) Triaxial Equipment )

امکان کنترل و اعمال مسیرهای تنش متناسب با واقعیت با تنظیم و اعمال مقادیر تنش های همه جانبه و انحرافی به صورت لحظه ای و اعمال مقادیر مختلف تنش ها؛ امکان تحکیم همه جانبه خاک؛ امکان بارگذاری ارتوتروپیک خاک؛ امکان بررسی رفتار حالت بحرانی خاک؛ امکان بارگذاری و اعمال مسیرهای تنش هیدرولیکی؛ ظرفیت اعمال فشار همه جانبه 2 مگاپاسکال؛ اندازه گیری تنش انحرافی با دقت بسیار بالا با حذف نیروی اصطکاک محور بارگذاری و استفاده از حسگر نیروی مستغرق.

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه سه محوری مسیر تنش بیشاپ – وسلی