دستگاه منحنی مشخصه آب و خاک

(Soil-water characteristic curve (SWCC) device)

اندازه گیری تغییرات درجه اشباع (و یا درصد رطوبت) در برابر مکش بافتی و بدست آوردن منحنی مشخصه آب – خاک در مسیرهای تر و خشک شدگی؛ امکان بارگذاری نمونه ها در حین اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک به صورت امکان اندازه گیری مکش بافتی اولیه نمونه های خاک؛ امکان اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک در دماهای مختلف. امکان انجام آزمایش های مختلف تحکیم در خاک های غیر اشباع

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گیری منحنی مشخصه آب – خاک