دستگاه سه محوری اشباع

(Saturated Triaxial Apparatus)

اندازه گیری پارامتر های مقاومت برشی خاک های اشباع و انجام آزمایش های مختلف سه محوری در شرایط مختلف تحکیمی و زهکشی

project-slider-image

دستگاه سه محوری اشباع