دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی

(Resonant Column Torsional Shear Apparatus)

اندازه گیری پارامتر های رفتار دینامیکی خاک در بازه گسترده ای از کرنش های کوچک 5-10 درصد الی 10 درصد شامل سرعت موج برشی، مدول برشی، نسبت میرایی؛

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی