بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکی

(Large Scale Dynamic Test Plant)

بررسي رفتار ديناميکي خاک ها بر روي نمونه هاي واقعي و يا بزرگ مقياس؛ امکان بارگذاري ديناميکي تا فرکانس ۵۰ هرتز تا مقدار ۱۰ تن؛ جابجايي و نوسان بازوي بارگذاري در محدوده ۱۵ سانتي متر؛ امکان اعمال الگوهاي مختلف بارگذاري ديناميکي به صورت تابعي از تنش و يا تابعي از تغيير شکل

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکی