دستگاه تزریق الکترواسمزی

(Electro Osmosis Injection Apparatus)

تزریق الکترو اسمزی سیال های مختلف در محدوده ولتاژ 01 / 0 الی 60 ولت در یک هد فشار دلخواه؛ تزریق سیال های مختلف با استفاده از هد فشار در محدوده 5 الی 600 کیلو پاسکال؛ اندازه گیری حجم سیال تزریق شده؛ اندازه گیری میزان توان برق مصرفی؛ اندازه گیری شدت جریان؛ امکان نمونه گیری از تزریق در طول نمونه

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه الکترواسمزی