دستگاه ميز لرزه شبیه ساز زلزله دو محوري سه درجه آزادي

(Bi Axial 3DOF Shaking Table)

رفتار سازه هاي مختلف تحت اثر الگوهاي مختلف بارهاي لرزه اي در مقياس آزمايشگاهي در برابر الگوهاي بارگذاري هارمونيک و ارتعاشات دلخواه

رفتار روانگرايي خاک ها

پاسخ خاک ها در برابر انواع ارتعاشات زمين

project-slider-image

دستگاه ميز لرزا ن دو محوري سه درجه آزادی