دستگاه استوانه تو خالی سیکلی

(Cyclic Hollow Cylinder Apparatus )

در نظر گرفتن تمامی مولفه های تنش های اصلی در حین انجام آزمایش، بررسی تاثیر دوران محورهای تنش های اصلی بر روی رفتار خاک، بررسی جنبه های رفتاری غیر همسانگرد در خاک ها، اعمال انواع الگوهای بارگذاری استاتیکی مونوتونیک، مسیر تنش، و بارهای هارمونیک سیکلی به صورت محوری و پیچشی

project-slider-image

دستگاه استوانه تو خالی سیکلی