دستگاه بندر المنت

(Bender Element Device)

اندازه گيري سرعت انتشار موج برشي در خاک ها و محاسبه پارامتر هاي مختلف خاک ها بر پايه سرعت موج برشي در محدوده کرنش هاي کوچک

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گيري سرعت موج برشي