service-image
service-icon

اکچویتور دینامیکی - ۵۰ الی ۱۰۰ تن

با استفاده از اکچویتورهای ظرفیت باربری سنگین، می توان به بررسی جنبه های مختلف رفتار دینامیکی مصالح مختلف در حیطه مهندسی عمران تا ظرفیت بارگذاری 100 تن پرداخت

ادامه مطلب
service-image
service-icon

اکچویتور دینامیکی - ۲۰ الی ۵۰ تن

با استفاده از اکچویتورهای ظرفیت باربری متوسط، می توان به بررسی جنبه های مختلف رفتار دینامیکی مصالح مختلف در حیطه مهندسی عمران تا ظرفیت بارگذاری 20 الی 50 تن پرداخت

ادامه مطلب
service-image
service-icon

اکچویتور دینامیکی - ۲ الی ۱۰ تن

با استفاده از اکچویتورهای ظرفیت باربری کم، می توان به بررسی جنبه های مختلف رفتار دینامیکی مصالح مختلف در حیطه مهندسی عمران تا ظرفیت بارگذاری 2 الی 10 تن پرداخت

ادامه مطلب