.
دستگاه برش مستقیم پنوماتیکی

 

در آزمایش های برش مستقیم متداول بارگذاری قائم با استفاده از سیستم وزنه ها انجام شده که این مسئله باعث افزایش ابعاد دستگاه و سختی کاربر شده و نیز تنظیم برخی از مقادیر فشار سربار دلخواه به سهولت ممکن نمی باشد. همچنین مقدار فشار سربار قائم وارد بر روی نمونه نیز همواره در طول آزمایش ثابت می باشد و امکان انجام بارگذاری های کنترل تنش و یا کنترل کرنش به صورت قائم بر روی نمونه میسر نمی باشد. با استفاده از دستگاه برش پنوماتیکی مشکلات اشاره شده برای سیستم اعمال بار قائم دستگاه رفع شده است. همچنین سیستم بارگذاری افقی دستگاه دارای دقت بارگذاری 001/0 الی 10 میلی متر بر دقیقه تا ظرفیت 500 کیلوگرم را دارا می باشد. سیستم بارگذاری قائم دستگاه نیز دارای دقت بارگذاری 1 کیلوگرم و ظرفیت بارگذاری 600 کیلوگرم نیرو را دارا می باشد. جعبه برش دستگاه برای انجام آزمایش های برش بر روی نمونه های مربعی به ابعاد 6*6 و 10*10 سانتی متر و نمونه های دایره ای به قطرهای 6 و 10 سانتی متر را دارا می باشد. اندازه گیری مقادیر نیرو ها و تغییر شکل های افقی و قائم دستگاه به صورت اتوماتیک و با استفاده از حسگر های مربوطه انجام می شود. دستگاه مذکور را می توان به صورت مجزا و مستقل از رایانه استفاده نموده. همچنین امکان اتصال دستگاه به سیستم پردازش و ثبت اطلاعات نیز میسر شده است.

 

 

 

کاتالوگ دستگاه
 
  • کاربرد
  • مشخصات فنی
  • آزمایش های قابل انجام

-اندازه گیری مقدار مقاومت برشی نمونه های خاک مربعی به ابعاد 6*6 و 10*10 سانتی متر و نمونه های دایره ای به قطر های 6 و 10 سانتی متر

-امکان تنظیم سرعت بارگذاری برشی افقی در محدوده 0.001 الی 10 میلی متر بر دقیقه؛ امکان اعمال تنش های قائم به صورت پنوماتیکی

-قابلیت مشاهده مقادیر تنش ها و کرنش ها به صورت زنده بر روی نمایشگر دستگاه بدون نیاز به اتصال به رایانه

-قابلیت اتصال دستگاه به سیستم پردازش و ثبت داده ها

ابعاد نمونه :

مربعی: 6*6 و 10*10 سانتی متر، دایره ای: قطرهای 6 و 10 سانتی متر؛ ارتفاع (دایره ای و مربعی): 20 میلی متر

سرعت بارگذاری:

0.001 الی 10 میلی متر در دقیقه

اندازه گیری تغییر مکان:

بازه اندازه گیری: 25 میلی متر، دقت: 0.001 میلی متر به صورت دیجیتال

ظرفیت بارگذاری برشی:

1000 کیلوگرم نیرو

با استفاده از این دستگاه می توان پارامترهای مقاومت برشی کرنش صفحه ای خاک را اندازه گیری نمود.