محصولات ژئوتکنیکی استاندارد

 

سه محوری اشباع

برش حلقه

 

برش مستقیم پنوماتیکی

 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

مسیر تنش بیشاپ - وسلی