دستگاه برش حلقه دستگاه برش مستقیم ژئوتکنیکی استاندارد
     
     
دستگاه برش حلقه ساده دینامیکی دستگاه بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی سلول مسیر تنش بیشاپ- وسلی
     
     
 
  دستگاه سه محوری غیراشباع دستگاه اندازه گیری منحنی مشخصه