• مقاومت برشی ماندگار مقاومت برشی ماندگار
  • اعمال تنش های برشی اعمال تنش های برشی
  • شمای کلی دستگاه شمای کلی دستگاه
مقالات منتشر شده

یکی از دستگاه های معروف برای اندازه گیری مقاومت برشی نهایی و یا مقاومت برشی ماندگار خاک ها دستگاه برش حلقه می باشد.
مقاومت برشی نهایی و یا ماندگار خاک بیانگر مقاومت برشی از خاک است که در محدوده کرنش های بزرگ دارد. این جنبه از مقاومت برشی خاک در تحلیل رفتارهایی همچون لغزش و گسیختگی شیروانی ها و یا رخداد گسل ها بسیار حایز اهمیت می باشد. با استفاده از دستگاه برش حلقه می توان مقاومت برشی ماندگار و نهایی خاک را بدست آورد. در این دستگاه تنش های برشی به طور پیوسته تا رسیدن نمونه خاک به مقادیر کرنش های برشی بزرگ و متناظر با مقاومت برشی ماندگار به نمونه خاک اعمال می شوند.
این دستگاه مطابق با آیین نامه ASTM D6467 برای اندازه گیری مقاومت برشی ماندگار خاک های اشباع قابل استفاده می باشد.

   
   
  • کاربرد
  • اجزای دستگاه
  • مشخصات فنی
  • آزمایش های قابل انجام

اندازه گیری مقدار مقاومت برشی حالت ماندگار (نهایی) نمونه های خاک دایره ای به قطر هفتاد میلی متر؛ امکان تنظیم سرعت بارگذاری برشی در محدوده 0/001 الی 180 درجه در دقیقه؛ امکان اعمال تنش های قائم به صورت مکانیکی؛ قابلیت مشاهده مقادیر تنش ها و کرنش ها به صورت زنده بر روی نمایشگر دستگاه بدون نیاز به اتصال به رایانه؛ قابلیت اتصال دستگاه به سیستم پردازش و ثبت داده ها

ابعاد نمونه :

قطر نمونه: 70 میلی متر؛ ارتفاع: 20 میلی متر

سرعت بارگذاری:

0/001 الی 180 درجه در دقیقه

اندازه گیری تغییر مکان:

بازه اندازه گیری: 25 میلی متر، دقت: 001/0 میلی متر به صورت دیجیتال

ظرفیت بارگذاری برشی:

5000 کیلوگرم نیرو× سانتی متر

با استفاده از این دستگاه می توان به صورت مستقیم مقاومت برشی ماندگار (نهایی) خاک ها را اندازه گیری نمود.