معرفی شرکت

شرکت ویرا ابزار آزما در سال 1387 در راستای تامین و ساخت بخشی از تجهیزات لازم برای انجام آزمایش های مختلف در حیطه مهندسی عمران و به ویژه در حیطه مهندسی ژئوتکنیک ثبت گردید. از زمان شکل گیری این شرکت تا کنون، این شرکت در راستای طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، ابزار دقیق و داده پردازی با شرکت ها، موسسات آموزش عالی و دانشگاه های مختلف در ارتباط تنگاتنگ بوده تا بتواند بخشی از نیاز های لازم برای داشتن تجهیزات تحقیقاتی و عملی آن ها را تامین نماید. اهم فعالیت های این شرکت در راستای طراحی و ساخت تجهیزات به شرح زیر می باشد:

·        تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد ژئوتکنیکی

·        تجهیزات آزمایش های صحرایی

·        تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ژئوتکنیکی

·        آزمایش های دینامیکی

·        خاک های غیر اشباع

·        آزمایش های زیست محیطی

·        تجهیزات بزرگ مقیاس

·        ابزار دقیق و داده پردازی

·        انواع ابزار دقیق شامل حسگرهای تغییرشکل، نیرو، کرنش، دما و ...

·        تجهیزات داده پردازی شامل دستگاه های ثبت و پردازش اطلاعات، نرم افزار و ...

·        طراحی و ساخت دستگاه های خاص

·        ارتقا دستگاه های قدیمی

 امید است تا تمامی تلاش انجام گرفته بتواند سهم بسیار کوچکی از نیازهای مرتبط با این فعالیت ها را تامین نماید.